การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

 ข้อมูลพื้นฐาน 


  การประชาสัมพันธ


 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


การบริหารงาน


การบริหารงบประมาณ


การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูสายผู้สอน

ส่งเสริมความโปร่งใส


ป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร