เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  เปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2503  ชาวบ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  ตำบลบ้านคา  ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรับนักเรียนในเบื้องต้น  จำนวน  70  คน  ต่อมีปีพุทธศักราช 2505  ทางราชการได้จัดงบประมาณสร้างโรงเรียนชายแดน  จำนวนเงิน  50,000 บาท  และพระภิกษุสมจิตต์  สันติมโน  ได้มีจิตศรัทธามอบเงินสมทบ  จำนวน  40,000 บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2505  ได้อาคารถาวรแบบ ป 1  ข  จำนวน  3  ห้องเรียน  แบบยกพื้น   ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวาเรียนอาคารหลังใหม่พร้อมทั้งได้รับอนุมัติให้ ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านบึง  (สันติมโนประชาสรรค์)”

                ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านบึง  (สันติมโนประชาสรรค์)  มีเนื้อที่ตาม นส.3 ก.  จำนวน  15  ไร่ 1 งาน 70  ตารางวา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  มีอาคารเรียน  2  หลัง  10  ห้องเรียน  โรงฝึกงาน 1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง   ส้วม  2  หลัง   บ้านพักครู  4  หลัง  เรือนแถวพักครู  4  หน่วย

คำขวัญขวัญโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน

“ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย”
ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน

“แดง–ขาว”