สถิติจำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

รวม อนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมประถม

รวมทั้งหมด

0

12

15

27

19

15

15

18

15

14

96

123

0

14

14

28

19

15

16

11

16

10

87

115

0

26

29

55

38

30

31

29

31

24

183

238

0

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6

8