ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 
ตั้งอยู่  เลขที่  74  หมู่  7  ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  70180
เบอร์โทรศัพท์ 0817362845
อีเมล์ bbs@banbueng.ac.th

เว็บไซต์ www.banbueng.ac.th