สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

19 พฤษภาคม 2565 ศน.พัชรี ศุภร และ ศน.จริยา สุธาพจน์ ได้ออกติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน และการดำเนินงานตามมตรการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำออกเยี่ยมชั้นเรียนและบริเวณโดยรอบ