ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) โดยนายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด 19 และชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 และมีการแจกเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองด้วย