ประชุมผู้ปกครองประจำปีภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดเรียนในสถานการณ์ Covid-19 และมีการแจกเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองด้วย