ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)) ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และช่วงบ่ายมีการจัดประชุมผู้ปกครองและแจกค่าเสื้อผ้าให้กับผู้ปกครอง