ตรวจ ATK ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) โดยนายรุ่ง แผ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการตรวจเชื้อ Covid – 19 โดยให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านคา เป็นผู้ตรวจโดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อตรวจหาเชื้อก่อนมีการเปิดเรียนแบบ On-Site